RPA Server Installation Course

Kryon

איילת גזית

לסרטון התוצר

תיאור התוצר

ב-Kryon תהליך התקנת שרת הוא הבסיס לתפעול מוצלח של המוצר. התהליך כולל פגישות מקדימות עם הלקוח, איסוף מידע והכנה של הצוות המתקין. מטבע הדברים בתהליך כזה יש צורך במעקב ושימת לב לפרטים רבים, קטנים וגדולים. מכאן שמתודולוגית עבודה נכונה תמנע טעויות ותוביל לביצוע התקנה חלקה.
זיהינו אצל השותפים העסקיים שלנו, וגם בעבודה מול חלק מהלקוחות שתהליך ההתקנה שלנו מצטייר לעיתים כמורכב ומצריך שותפות של גורמים שונים מצד הלקוח.

הרעיון המרכזי מאחורי הקורס הוא ליצר אצל השותף העסקי/ הלקוח הבנה של תהליך עבודה מסודר ונכון. לצד בניית מתודולוגיית העבודה, רצינו גם לתת ללומד את הכלים הנחוצים להוצאה לפועל של התהליך ולהקנות כלים לביצוע כל שלב בהתקנה. כל שלב בתהליך ההתקנה פורק בקורס לחלקים קטנים באמצעות יצירת מערכת ניווט בלומדה. הררכיית מידע זו מאפשרת למידה לינארית של השלבים הרחבים בתהליך ההתקנה אך גם מאפשרת ניווט חופשי בין השלבים השונים. למעשה בנינו שכבת למידה נוספת לקורס זה, בנוסף ללמידה הראשונית של תהליך ההתקנה, הקורס גם משמש כנקודת ייחוס לחזור אליה כאשר רוצים להזכר בפרט קטן (או גדול).

הקורס נבנה בתוכנת Storyline 360 ומשולב עם שרטוטים שנבנו באמצעות תוכנת Excalidraw. הוא בנוי משישה שיעורים באורך כולל של כ-45 דקות. הקורס מתחיל במבוא, ולאחריו שיעור עבור כל שלב התקנה מרכזי.

התרשמות מהתוצר